คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน (Work Manual)
วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559
กระบวนงานที่ 1 ชื่อกระบวนงาน การเลื่อนนัดพบแพทย์ ของ... Read More...
IMAGE ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา/ขายทอดตลาด
วันพุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา/ขายทอดตลาด 23 ส.ค.62... Read More...
หลักสูตร/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน... Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561
... Read More...
IMAGE หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 5
วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และ สถาบันราชานุกูล... Read More...
IMAGE หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6
วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สถาบันราชานุกูล และ... Read More...

หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2/2562

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2/2562

Program of nursing specialty in child and adolescent mental health and psychiatric nursing

 

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ภาษาอังกฤษ : Training Program of nursing specialty in child and adolescent mental health and psychiatric nursing

 

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ภาษาอังกฤษ : Training Program of nursing specialty in child and adolescent mental health and psychiatric nursing

 

วัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร

       หลังจากที่สำเร็จการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  

1. อธิบายหลักการนโยบาย แนวคิด ทฤษฏีที่ เกี่ยวข้อง กับระบบสุขภาพ และการพยาบาล สุขภาพจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แบบองค์รวม

2. เฝ้าระวัง ประเมิน วินิจฉัย และจัดการแก้ไข ปัญหา เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและ จิตเวช อย่างเป็นองค์รวมได้

3. ตรวจประเมินพัฒนาการ และแปลผลของแบบ ทดสอบมาตรฐาน ในระดับการคัดกรอง และ การประเมินความก้าวหน้าในการรักษาเด็กและ วัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

4. มีทักษะในการให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแล การอบรม เลี้ยงดู การให้คาแนะนาปรึกษาแก่เด็ก และ ครอบครัว การจัดบริการทางสังคม ในการ ส่งเสริม คุณภาพชีวิตของเด็ก

5. ส่งเสริม ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ และปรับพฤติกรรม เด็ก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

6. วิเคราะห์ และตัดสินใจในประเด็นปัญหาทาง กฎหมายและจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

7. เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ของบุคคลและครอบครัวในการ ประสานความร่วมมือในวิชาชีพ และ สหวิชาชีพ เพื่อให้บุคคลและครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

8. การจัดการหน่วยบริการ และจัดหาทรัพยากรเพื่อ ประสิทธิภาพ ในการพยาบาลสุขภาพจิต และ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

       เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มาจากทั่วประเทศมีคุณสมบัติดังนี้

         1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

         2. ปฏิบัติการพยาบาลมาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาล ด้านสุขภาพจิตไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ก่อนเข้ารับการอบรม

         3. เป็นผู้มีความประพฤติดีประวัติการ ทำงาน ดี มีความรับผิดชอบและได้รับการอนุมัติให้ ลาศึกษาต่อ

         4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ


การสำเร็จการศึกษา

         1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติโดยมีระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 340 ชั่วโมง

         2. ผู้เข้ารับบการศึกษาอบรมตองไดเกรดเฉลี่ย ตลอดหลักสูตรไมตํ่ากว 2.50 ตามระเบียบ การวัดและข้ารับการศึกษาอบรม ต้องได้เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล

ระยะเวลาการศึกษา

          ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์) โดยรับสมัครรุ่นละ 30 คน ไม่มีการสอบใดๆ ทั้งสิ้น พิจารณาตามคุณสมบัติผู้อบรมที่กำหนด

          - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2562

          - เริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

- ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท

*(ค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, เบี้ยเลี้ยง เบิกตามระเบียบราชการ)

 

หากสนใจหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อ

คุณอัจฉรีย์ สุวรรณกุล กลุ่มการพยาบาล

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ 02-3805602, 02-3805603-4 ต่อเลขหมายภายใน 72148 หรือ 081 - 9371723

 

Download เอกสารได้ที่นี่

download001 หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตร (กรณีเพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติราชการ)

download001 ใบสมัคร { .DOC, .PDF }

download001 แผ่นพับ

download001 โปสเตอร์

 

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ