ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ

ลำดับ ชื่อเรื่องผลงานวิจัย/บทความวิชาการ ผู้นิพนธ์/ผู้วิจัย (Authors)
 ycap-puzzle-bySinee-g
 28 การสำรวจความรู้และทัศนคติของประชาชนไทยทั่วไป ต่อผู้ป่วยโรคออทิสติกผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตครั้งแรกnew icon-pink  อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ
 ycap-puzzle-bySinee-g
 27 การสำรวจความชุกของกลุ่มอาการออทิซึมในเด็กอายุ 1-4 ปีในประเทศไทย new icon-pink รินสุข องอาจสกุลมั่น, เสาวลักษณ์ หมื่นสุนทร, ฉัตรมงคล ฉ่ำมาก
ycap-puzzle-bySinee-g
26 การศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกไทยวัยผู้ใหญ่ วรัฎฐา  เจริญ
ycap-puzzle-bySinee-b
 25 เตรียมตัวเตรียมใจก่อนไปโรงเรียนให้ลูกรัก ไปรยา จิระอรุณ
 ycap-puzzle-bySinee  
24 เทคนิคการจัดการพฤติกรรมการเรียนที่บ้าน ณัฐชฤนันท์ พัฒน์สิทธิโชค 
ycap-puzzle-bySinee-g
 23 ผลของโปรแกรมปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกแบบกลุ่มสำหรับผู้ปกครอง เสาวลักษณ์ หมื่นสุนทร, อารีย์ ชูศักดิ์
ycap-puzzle-bySinee-b
22 ปัญหาการจัดบริการบำบัดรักษา ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึมในประเทศไทย ปัญหาการจัดบริการบำบัดรักษา ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึมในประเทศไทย  รินสุข องอาจสกุลมั่น
ycap-puzzle-bySinee
 21 ความตรงของ Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire 1-4 ฉบับย่อ  รินสุข องอาจสกุลมั่น
ycap-puzzle-bySinee-g   
 20 การศึกษาอุบัติการณ์ของความผิดปกติกลุ่มอาการออทิสติกระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550 ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สุนิดา โสภณนรินทร์
ycap-puzzle-bySinee-b   
19 กรณีศึกษา:ผู้ป่วยเด็กมีความวิตกกังวลต่อการพลัดพรากอย่างรุนแรงหลังจากป่วยเป็นไข้หวัด  วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
ycap-puzzle-bySinee
 18 การสนับสนุนผู้ดูแล : เพื่อความเข้าใจเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียน วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์, ภาคินัย สุนทรวิภาต
ycap-puzzle-bySinee-g
 17 ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเด็กสมาธิสั้นของผู้ดูแล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สุภาวดี ชุ่มจิตต์
ycap-puzzle-bySinee-b   
16 อุบัติการณ์ของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ยศพิมล จรัสวิมล, ชลทิพย์ กรัยวิเชียร, อนัญญา สินรัชตานันท์
ycap-puzzle-bySinee
 15 ปัญหาและผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยออทิสติกที่มีโรคลมชักร่วมด้วย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย  รินสุข องอาจสกุลมั่น
ycap-puzzle-bySinee-g
 14 การใช้ยา Methylphenidate รักษาโรคสมาธิสั้น ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ : ศึกษาผล ผลข้างเคียงและขนาดการรักษา  รินสุข องอาจสกุลมั่น
 ycap-puzzle-bySinee-b
13 ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยที่มีภาวะไม่ยอมไปโรงเรียนในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ชัยวัฒน์ พานทอง, รินสุข องอาจสกุลมั่น, ณัฐวัฒน์ งามสมุทร
   ycap-puzzle-bySinee
12 การศึกษาความชุกของภาวะติดเกมในผู้ป่วยโรคซนสมาธิสั้นเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป ศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์, วรามิศร์ โอสถานนท์, วริษา นิสากนิษฐ์
ycap-puzzle-bySinee-g
 11 การศึกษาความสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์ในการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคซนสมาธิสั้น : กรณีศึกษาผู้ป่วย ธีรารัตน์ แทนขำ, จุฑามณี สุทธิสีสังข์, โชษิตา ภาวสุทธิไพสิฐ, เพ็ญแข ลิ่มศิลา, อภิชญา พวงเพ็ชร
ycap-puzzle-bySinee-b
10 การศึกษาการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลเด็กออทิสติกของบิดามารดาโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สุภาวดี ชุ่มจิตต์, จินตนา ยูนิพันธ์
   ycap-puzzle-bySinee
 9 อาการและอาการแสดงตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-IV ในผู้ป่วยออทิซึม แผนกผูป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  ชลทิพย์ กรัยวิเชียร, รินสุข องอาจสกุลมั่น
ycap-puzzle-bySinee-g
 8 ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะทางสังคมของ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เพื่อฝึกทักษะทางสังคมสำหรับผู้ป่วยออทิสติก  ณัฐวัฒน์ งามสมุทร
ycap-puzzle-bySinee-b
 7 การศึกษาเปรียบเทียบสมาธิในการคัดเลือกสิ่งเร้าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่าง เด็กกลุ่มอาการออทิสติก และเด็กปกติวัยเดียวกัน  พจนา ช่วยกูล
ycap-puzzle-bySinee
6 ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะครอบครัวสำหรับผู้ปกครองและผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติก ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ชะไมพร พงษ์พานิช, สมดี อนันต์ปฏิเวธ, ประภาพันธ์ ร่วมกระโทก, สมหมาย เศรษฐวิชาภรณ์
ycap-puzzle-bySinee-g
 5 การพัฒนาแบบประเมิน Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) เพื่อใช้ในการจัดระดับความรุนแรงของกลุ่มอาการออทิสติก  ฉัตรมงคล ฉ่ำมาก
ycap-puzzle-bySinee-b
4 การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการรับเด็กออทิสติกเข้าเรียน  ฉัตรมงคล ฉ่ำมาก
ycap-puzzle-bySinee
3 ผลของระบบแลกเปลี่ยนภาพต่อการสื่อสารในเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องระดับรุนแรง อารีย์ ชูศักดิ์, เสาวลักษณ์ หมื่นสุนทร
ycap-puzzle-bySinee-g
 2 การทบทวนแบบคัดกรอง Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaires (PDDSQ) ช่วงอายุ 1-4 ปี  รินสุข องอาจสกุลมั่น
ycap-puzzle-bySinee-b
1 แบบคัดกรองกลุ่มอาการออทิซึมในเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  ชลทิพย์ กรัยวิเชียร
ycap-puzzle-bySinee
*afd-5804-3-4-2  ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม 
 272

 

 

 

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ