คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน (Work Manual)
วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559
กระบวนงานที่ 1 ชื่อกระบวนงาน การเลื่อนนัดพบแพทย์ ของ... Read More...
IMAGE ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา/ขายทอดตลาด
วันพุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา/ขายทอดตลาด 1 พ.ย.62... Read More...
หลักสูตร/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน... Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
วันพฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2561
... Read More...
IMAGE หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 5
วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และ สถาบันราชานุกูล... Read More...
IMAGE หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6
วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สถาบันราชานุกูล และ... Read More...

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 5

yuwa-pg-5-2png-logo-01-1000

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 5
Training Program of Nursing Specialty
in Child and Adolescent Mental Health and Psychiatric Nursing

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
ภาษาอังกฤษ : Training Program of Nursing Specialty in Child and  Adolescent Psychiatric Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษาอังกฤษ : Certificate of Nursing Specialty in Child and Adolescent  Psychiatric Nursing

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1.ประเมินพัฒนาการและภาวะสุขภาพ  คัดกรองจำแนก ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อการส่งต่อให้ได้รับ การวินิจฉัยโรคและการรักษาต่อได้
2.ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงได้
3.ให้การบำบัดเบื้องต้นแก่เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการบกพร่อง, เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางอารมณ์, ปัญหาพฤติกรรม โดยบูรณาการความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่าง เหมาะสม
4. มีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ วัยรุ่น ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคและมารับการบำบัดรักษา อย่างต่อเนื่องที่แผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาล
5. ให้การปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น ที่มี ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้
6.จัดระบบส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง โดยการประสาน ความร่วมมือกับบุคลากรสุขภาพทุกระดับและทุกภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
7. พัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านสุขภาพจิตและ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คุณสมบัติ ของผู้เข้าอบรม
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาล   
หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
3. มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งได้ตามกฎหมาย
4. สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลา
หมายเหตุ ได้รับหน่วยคะแนนสะสม (CNEU 50 หน่วย)

สถานที่เรียนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ
- ภาคทฤษฎี เรียนที่ สถาบันราชานุกูล
- ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสมุทรปราการ, โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต

เกณฑ์การประเมินผล
1. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จึงมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล
2. วัดผลตามแนวทางการประเมินผล หลักสูตร การอบรม เฉพาะทางของสภาการพยาบาล โดย ประเมินผลเป็นลำดับขั้น (Grade) ตามความหมาย และค่าระดับขั้น
3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ในระบบ 4.00

ระยะเวลาการอบรม
 4 เดือน (17สัปดาห์)

เริ่มการอบรม
     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 พฤษภาคม 2560

 วันที่รับสมัคร
     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท
2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   คุณชุติมา  ไกรอ่ำ
   โทรศัพท์ 02-3843381-3 ต่อ 72166
   โทรศัพท์มือถือ 089-2007680
   โทรสาร 02-3941845

Download

icon-ใบสมัคร2 ใบสมัคร
 icon-leaflets  แผ่นพับ

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ