รณรงค์สร้างความตระหนักเนื่องในวัน Autistic Awareness Day ประจำปี 2561

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อและลงทะเบียน โดย

vลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ goo.gl/ngKKiG

vค่าลงทะเบียน 300 บาท / 1 ท่าน (ได้รับหมวก, เสื้อ, ต้นกล้าไม้ จำนวน 1 ชุด)

vช่วงเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561

vช่องทางการชำระเงิน ส่งเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ

ชื่อบัญชี วันออทิสติกโลก เลขที่บัญชี 215 – 0 - 39464 – 2

v  ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน goo.gl/7wcWjJ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Buddha yuwa

 

 

 

house-1459572 800
 

location news  download

 icon dukdik 273

ฉลาดรัก...รู้จักป้องกัน

newiconฉลาดรัก

 icon dukdik 273 ยุติความรุนแรงในครอบครัว newicon แม่วัยรุ่น
    newiconSmartTeen trailer revise01

logoYUWA-2pngblack

คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน (Work Manual)
วันอังคาร, 01 มีนาคม 2559
กระบวนงานที่ 1 ชื่อกระบวนงาน การเลื่อนนัดพบแพทย์ ของ... Read More...
IMAGE ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559
วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2559
ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์... Read More...
IMAGE เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
วันศุกร์, 21 สิงหาคม 2558
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1.... Read More...
หลักสูตร/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2557
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน... Read More...
IMAGE หลักสูตร/การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน   หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ (PG)... Read More...
IMAGE หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 5
วันอังคาร, 11 ตุลาคม 2559
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และ สถาบันราชานุกูล... Read More...
IMAGE หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6
วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สถาบันราชานุกูล และ... Read More...

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  สถาบันราชานุกูล และ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6
Training Program of Nursing Specialty
in Child and Adolescent Mental Health and Psychiatric Nursing

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
ภาษาอังกฤษ : Training Program of Nursing Specialty in Child and  Adolescent Psychiatric Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษาอังกฤษ : Certificate of Nursing Specialty in Child and Adolescent  Psychiatric Nursing

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1.ประเมินพัฒนาการและภาวะสุขภาพ  คัดกรองจำแนก ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อการส่งต่อให้ได้รับ การวินิจฉัยโรคและการรักษาต่อได้
2.ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงได้
3.ให้การบำบัดเบื้องต้นแก่เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการบกพร่อง, เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางอารมณ์, ปัญหาพฤติกรรม โดยบูรณาการความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่าง เหมาะสม
4. มีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ วัยรุ่น ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคและมารับการบำบัดรักษา อย่างต่อเนื่องที่แผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาล
5. ให้การปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น ที่มี ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้
6.จัดระบบส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง โดยการประสาน ความร่วมมือกับบุคลากรสุขภาพทุกระดับและทุกภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
7. พัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านสุขภาพจิตและ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คุณสมบัติ ของผู้เข้าอบรม
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาล   
หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาลเทียบเท่าปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
3. มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งได้ตามกฎหมาย
4. สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลา
หมายเหตุ ได้รับหน่วยคะแนนสะสม (CNEU 50 หน่วย)

สถานที่เรียนภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ
- ภาคทฤษฎี เรียนที่ สถาบันราชานุกูล
- ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสมุทรปราการ, โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี 10 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ 6 หน่วยกิต

เกณฑ์การประเมินผล
1. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จึงมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล
2. วัดผลตามแนวทางการประเมินผล หลักสูตร การอบรม เฉพาะทางของสภาการพยาบาล โดย ประเมินผลเป็นลำดับขั้น (Grade) ตามความหมาย และค่าระดับขั้น
3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ในระบบ 4.00

ระยะเวลาการอบรม
 4 เดือน (17สัปดาห์)

 วันที่รับสมัคร
    
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 - 25 กรกฎาคม 2560

เริ่มการอบรม
     วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
1. ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท
2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   คุณชุติมา  ไกรอ่ำ
   โทรศัพท์ 02-3843381-3 ต่อ 72166
   โทรศัพท์มือถือ 089-2007680
   โทรสาร 02-3941845

download icon

contract-3 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
icon-ใบสมัคร2 ใบสมัคร
 icon-leaflets  แผ่นพับ

ycap-nur pg-06-c1000

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6

Copyright © 2014. All Rights Reserved. งานสารสนเทศ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์