About Us

บริจาคเงินเพื่อโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ycap-donate-withQRcode-01-1200

* ท่านสามารถเลือกช่องทางบริจาคได้จาก 2 ช่องทางนี้ค่ะ

1. สแกน QR Code ผ่าน Application ของธนาคาร หรือ

2. โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 215-0-40079-0

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ