ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา/ขายทอดตลาด

วันที่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา/ขายทอดตลาด
18 ม.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 6 รายการ รวม 24 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new3c
16 ม.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2 new3c
14 ม.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ยาและเวชภัณฑ์)new3c
10 ม.ค.62 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)new icon-pink
10 ม.ค.62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2562new icon-pink
23 พ.ย.61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง(Electroence phalogram) (EEG) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 พ.ย.61 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562
13 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง Electroencephalogram (EEG) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
10 ม.ค. 61 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
12 ธ.ค. 60 - 25 ธ.ค. 60 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
  ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามการได้ยินและการมองเห็น
  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมทักษะพัฒนาการเด็ก
6 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ชั้น (รวมใต้ถุน) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในโครงการวิจัยการศึกษายีนที่สัมพันธ์กับออทิซึมในเด็กด้วยวิธร Whole Exome Sequencing
13 พ.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำหน่ายรถยนต์ จำนวน 3 คัน เข้าเสนอราคาและรับเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 10- 27 พฤษภาคม 59 ในเวลาราชการ กำหนดการขายทอดตลาดวันที่ 31 พฤษภาคม 59 
11 ธ.ค. 58 ประกาศ สอบราคาซื้อ Unit ทำฟัน
02 ธ.ค. 58 ประกาศ สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen)  จำนวน 1 ชุด 
12 พ.ย. 58 ประกาศ สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 รายการ
12 พ.ย. 58 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน 1 รายการ
29 พ.ค. 58 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาปรับปรุงสนามเด็กเล่น OUTอDOOR จำนวน 1 รายการ
19 พ.ค. 58 แก้ไขประกาศ สอบราคาปรับปรุงสนามเด็กเล่น OUT DOOR จำนวน 1 รายการ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)
18 พ.ค. 58 ประกาศ สอบราคาปรับปรุงสนามเด็กเล่น OUT DOOR จำนวน 1 รายการ
24 ก.พ. 58 ประกาศ ผลการสอบราคาการเช่าวงจรสัญญาอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line ผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
11 ก.พ. 58 ประกาศที่ 1/2558 สอบราคาการเช่าวงจรสัญญาอินเตอร์เน็ตแบบ Leased Line ผ่านใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ