การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน

การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
1-5 คน
อัตราเหมาจ่าย

6-10 คน

อัตราเหมาจ่าย

11-20 คน
อัตราเหมาจ่าย
21 คนขึ้นไป
(บาท/คน)
ฝึกปฏิบัติงาน
(บาท/คน/สัปดาห์)
ครึ่งวัน
1 วัน
ครึ่งวัน
1 วัน
ครึ่งวัน
1 วัน
ครึ่งวัน
1 วัน
ก่อนปริญญา
หลังปริญญา
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรการกุศล
500
1,000
1,000
2,000
2,000
4,000
100
200
100
300
หน่วยงานเอกชน
1,000
2,000
2,000
4,000
4,000
8,000
200
400
200
500
ต่างประเทศกลุ่ม 1*
1,500
2,500
3,000
5,000
6,000
10,000
300
500
500
1,000
ต่างประเทศกลุ่ม 2*
2,000
3,000
4,000
6,000
8,000
12,000
400
600
1,000
2,000

ค่าวิทยากรบรรยายในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน 

วิทยากร
ค่าวิทยากร
- ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 300 บาท/ชั่วโมง
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 600 บาท/ชั่วโมง
- ชาวต่างชาติ 1,000 บาท/ชั่วโมง

หมายเหตุ* สามารถติดต่อสอบถามการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์

โทร. 02-3805601-3, 02-3805605-6 ต่อ 72106

โทรสาร : 02-3941845

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ