หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตร ”การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

กรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ฯ ร่วมกับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ภาษาอังกฤษ

Residency Training in Child and Adolescent Psychiatry

   

2. ชื่อวุฒิบัตร

ชื่อเต็ม

ภาษาไทย

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ภาษาอังกฤษ

Diploma of the Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry

ชื่อย่อ

ภาษาไทย

ว.ว. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ภาษาอังกฤษ

Dip., Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry

   

คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

ภาษาไทย

วว. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ภาษาอังกฤษ

Diplomate, Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry หรือ Dip., Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry

     

<< Download รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ >>

resident62

เอกสารการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่นปีการศึกษา 2562
สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

1. ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านของสถาบันฯ (download ได้ที่นี่)
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
3. ใบ Recommendation โดยแจ้งรายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน (สถาบันจะประสานขอข้อมูล)
4. การทดสอบทางจิตวิทยา (นัดภายหลังส่งใบสมัครแล้ว)
5. เรียงความ โดยเขียนเรื่องชีวิตตนเองตั้งแต่กำเนิด
6. ใบ Transcript
7. ใบรับรองต้นสังกัด
8. ใบสมัครที่ผ่านทางราชวิทยาลัย (http://www.rcpsycht.org)

Additional information


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เลขที่ 61 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทร :  02-3843381-3, 02-3805601-3, 02-3805605-6
นโยบายเว็บไซต์ : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Copyright © 2014. All Rights Reserved. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Webmaster e-mail address: itycap@gmail.com งานเทคโนโลยีสารสนเทศ