หลักสูตรการวิเคราะห์กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติกที่มาของหลักสูตร

กลุ่มอาการออทิสซึมเป็นโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่มีความผิดปกติของสมองและพัฒนาการ ที่มีอาการแสดงหลัก 2 ด้าน คือความบกพร่องทางด้านปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่น (Social comunication) และความบกพร่องด้านความสนใจ และพฤติกรรมซ้ำๆ (Restrited , Repetitive behavior) ซึ่งความบกพร่องทั้ง 2 ด้านนี้ยังเชื่อมโยงถึงพัฒนาการตามวัย ทำให้พัฒนาการล่าช้ากว่าวัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สหสัมพันธ์กล้ามเนื้อ การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การหยิบจับ รวมไปถึงทักษะการเขียน

ดังนั้นหลักสูตรการวิเคราะห์กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับผู้ปกครองเด็กออทิสติก มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการเขียน ผู้ปกครองมีทักษะในการคิดวิเคราะห์กิจกรรม และเลือกกิจกรรมฝึกได้ตรงตามปัญหาที่บกพร่อง และผู้ปกครองมีทักษะการประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการเขียนในเด็กออทิสติกเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกเด็กออทิสติกหรือบุตรหลานที่มีพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการเขียนที่ล้าช้าได้ถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องตามพัฒนาการในแนวทางที่ถูกต้อง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ รวมไปถึงผู้ปกครองมีความรู้และศักยภาพในการดูแลเด็กเพิ่มขึ้น
จุดประสงค์

 1. ผู้ปกครองสามารถอธิบายความรู้ในเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะที่จำเป็นต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก หลักการวิเคราะห์สังเคราะห์กิจกรรม
 2. ผู้ปกครองสามารถประเมินความสามารถ วางแผน สอนทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้หลักการวิเคราะห์กิจกรรม และสามารถจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้
 3. ผู้ป่วยเด็กออทิสติกมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กดีขึ้น หลังได้รับการฝึกจากผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรม 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการอบรม ผู้ที่เข้าอบรมสามารถ
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือและการหยิบจับ
 2. มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลเด็กออทิสติกมากขึ้น
 3. ผู้ปกครองมีพลังใจ กำลังใจในการดูแลเด็กออทิสติกมากขึ้น
 4. เพื่อเข้าใจพฤติกรรมเด็กออทิสติกและตระหนักถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
 5. เข้าใจสาเหตุปัญหาพฤติกรรมและนำเทคนิคการจัดการพฤติกรรมไปประยุกต์ใช้ในเด็กออทิสติก
 6. สามารถการประเมินความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยหลักการวิเคราะห์กิจกรรม
 7. อธิบายหลักและวิธีการสังเกต  วิเคราะห์สาเหตุองค์ประกอบของการทำกิจกรรมของปัญหา
 8. นำหลักและวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการสังเกตและวิเคราะห์ปัญหาของบุตรหลาน
 9. เลือกกิจกรรมจากคู่มือแบบฝึกหัดส่งเสริมทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการเขียนได้ตรงตามปัญหาที่พบ 
 10. วิเคราะห์กิจกรรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการเขียนกับบุตรหลาน
 11. ทราบแนวทางในการจัดทำสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อไปประยุกต์ใช้ในเด็กออทิสติก
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

20 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมแบ่งเป็น3ระยะ
ระยะที่1 : 3วัน
ระยะที่2 : 2วัน
โดยแต่ละระยะ จะห่างกัน 1-2เดือน ตามตารางเวลาเรียนที่จะแจ้งอีกครั้ง
สถานที่ฝึกอบรม

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิทยากร

นาง ปรารถนา สุรพลพินิจ
ผู้ช่วยวิทยากรฝึกปฏิบัติ

นางสาว พิพัฒนา อนันติโย
นางสาว จิรดา ต๋าคำ
วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม