หลักสูตรการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับนักจิตวิทยาเเละนักจิตวิทยาคลินิกที่มาของหลักสูตร

ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติก (Autism Spectrum Disorders: ASD) เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง โดยมีความบกพร่องในทักษะทางสังคมและการสื่อความหมาย และมีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจเป็นแบบแผนซ้ำๆไม่ยืดหยุ่น มักมีปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรงกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ยากต่อการดูแล เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างรุนแรง ปัญหาพฤติกรรมเป็นปัญหาที่รบกวนการเรียนรู้ หากสามารถควบคุมหรือจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ ผู้ป่วยออทิสติกย่อมเรียนรู้และปรับตัวได้ดีขึ้น ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น ลดปัญหาความตึงเครียดในครอบครัวลงได้ โดยทั่วไปบทบาทการปรับพฤติกรรมสามารถทำได้หลายวิชาชีพแต่เนื่องจากกลุ่มอาการออทิสติกเป็นโรคที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องทั้งกายจิตสังคม ทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว และเนื่องจากนักจิตวิทยามีความรู้ทั่งพัฒนาการ โรคและการปรับพฤติกรรม สามารถให้ข้อมูลและจัดการความเครียดของครอบครัวได้ ประกอบกับในรพ.ระดับต่างๆมีนักจิตวิทยาประจำอยู่สามารถให้บริการได้ทั่วถึง ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย
จุดประสงค์

เพื่อเพิ่มทักษะการปรับพฤติกรรมให้นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก สามารถปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในพื้นที่ให้บริการของตนได้
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • สามารถกำหนดขอบเขต ภาระงาน และอธิบายบทบาทของนักจิตวิทยาในการปรับพฤติกรรมเด็กได้ในบริบทพื้นที่การให้บริกาของตน
 • สามารถอธิบายพฤติกรรมตามวัยทางสังคมของแต่ละช่วงอายุ
 • สามารถแยกพฤติกรรมตามวัยและพฤติกรรมที่เกิดจากภาวะออทิสติกได้
 • สามารถปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวได้
 • สามารถชี้แจงข้อมูลแก่ผู้ปกครองได้อย่างเป็นลำดับ
 • สามารถประเมินการวางแผนปรับพฤติกรรมและกระบวนการปรับพฤติกรรมของตนเอง
 • สามรถพัฒนาแผนการปรับพฤติกรรมและกระบวนการปรับพฤติกรรมของตนเองได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

15 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพจิตอย่างน้อย 2 ปี
 • มีงานบริการที่เกี่ยวข้องกับเด็กออทิสติก
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ทั้งระยะที่ 1 และ
ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะที่ 1: อบรม 3 วัน
ระยะที่ 2 : ประเมินผลงานและหลักสูตร 2 วัน
รวมระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 วัน
สถานที่ฝึกอบรม

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิทยากร

นักจิตวิทยาคลินิกโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ที่มีประสบการณ์ในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติกไม่น้อยกว่า 100 ราย
วิธีการฝึกอบรม

 1. เรียนรู้ด้วยตนเอง Self-Learning
 2. สอนบรรยาย Lecture
 3. ฝึกปฏิบัติ Practicum
 4. สอนแสดง Demonstration
 5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น Group Discussion