หลักสูตร ทักษะการสอนภาษาและการพูดเบื้องต้นในเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าที่มาของหลักสูตร

ในปัจจุบันพบว่าจำนวนของเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้ามีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี โดยที่สถิติเด็กกลุ่มที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าที่พบบ่อยคือ กลุ่มสติปัญญาบกพร่องหรือพัฒนาการช้า (Global Developmental Disorders)  บกพร่องหรือสูญเสียการได้ยิน (Hearing loss) สมองพิการ (Cerebral Palsy) ขาดการกระตุ้นพัฒนาการภาษาและการพูด( Under stimulated child)และกลุ่มอาการออทิสติก (Autistic Spectrum Disorders)  เด็กเหล่านี้ล้วนมีปัญหาด้านภาษาและการพูดช้ากว่าวัยและบางรายอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกล ไม่สามารถเข้าถึงบริการฝึกพูดได้ การบำบัดด้านภาษาและการพูดมีความสำคัญ  ซึ่งหากเด็กได้รับการบำบัดเมื่ออายุยังน้อยอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เด็กมีความก้าวหน้าของพัฒนาการดีขึ้นได้  แต่นักแก้ไขการพูดที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์มีจำนวนเพียง 2 คนไม่เพียงพอต่อการให้บริการเด็กที่มีปัญหาการพูดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และมียอดผู้ป่วยคงค้างสะสมในตารางรอรับบริการฝึกพูดเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นจึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติด้านพัฒนาการทางภาษาและการพูดเบื้องต้นให้แก่ บุคลากรสาธารณสุขใน รพสต รพท รพช และรพศ
จุดประสงค์

เพื่อให้สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ฝึกกระตุ้นและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองได้ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีโอกาสได้รับการแก้ไขการพูดมากยิ่งขึ้น  และเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าใจถึงกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยรายที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้แก่นักแก้ไขการพูดต่อไป
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการอบรม ผู้เข้าอบรม
 1. สามารถอธิบายพัฒนาการทางภาษาและการพูดในช่วงอายุ 0-5.11 ปี บอกประเภทของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าที่พบบ่อยได้
 2. สามารถแยกลักษณะความผิดปกติทางภาษาและการพูดเพื่อนำมาวางแผนการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาได้
 3. มีทักษะในการสอนภาษา ทักษะในการสอนพูดเบื้องต้นให้กับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนจนสามารถสื่อสารได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

10-12 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า
 2. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมเต็มเวลา 100%
ระยะเวลาการฝึกอบรม

แบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เข้ารับการอบรมจำนวน 3 วัน
ระยะที่ 2 เข้ารับการอบรมจำนวน 5 วัน
ระยะที่ 3 เข้ารับการอบรมจำนวน 3 วัน
รวมระยะเวลาการอบรม 11 วัน
สถานที่ฝึกอบรม

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิทยากร

นักแก้ไขการพูด โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิธีการฝึกอบรม

 1. การฟังบรรยาย (Lecture)
 2. การสอนแสดง (Demonstration)
 3. การสังเกตการณ์ภายในห้องฝึก (Observation)
 4. การฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติ (Practicum)
 5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion)
 6. การนำเสนอกรณีศึกษา (Case study)