หลักสูตรการฝึกกิจกรรมบำบัดเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆและภาวะน้ำลายไหลที่มาของหลักสูตร

กลุ่มอาการออทิสซึม มักพบว่ามีความบกพร่องด้านความสนใจ และพฤติกรรมซ้ำๆ (Restrited ,  Repetitive  behavior) มีความยากลำบากของช่วงความสนใจหรืออาจจะเกิดจากระบบประสาทยังไม่สมบูรณ์ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความบกพร่องทำให้เกิดความยากลำบากในการคัดกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็น ดังนั้นหลักสูตรการฝึกกิจกรรมบำบัดเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆและภาวะน้ำลายไหลมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบประสาทการรับความรู้สึก  ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆที่เกิดจากความบกพร่องของระบบประสาทรับความรู้สึกและภาวะน้ำลายไหล สามารถประเมินเพื่อหาปัญหาพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้อง รวมไปถึงมีทักษะการฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกและให้คำแนะนำผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆที่เกิดจากความบกพร่องของระบบประสาทรับความรู้สึกและภาวะน้ำลายไหล ได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางที่ถูกต้อง และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับรวมไปถึงผู้เข้าอบรมมีความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติกับเด็กมากเพิ่มขึ้น
จุดประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการฝึกและใช้คู่มือเพื่อถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองได้
  2. สามารถประเมินความสามารถ วางแผน จัดกิจกรรมการฝึก และสามารถจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้
  3. ครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาและผู้ป่วยมีความก้าวหน้าในการดูแลรักษาดีขึ้น 80%
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติรายวิชาต่างๆดังนี้
  1. และปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆที่เกิดจากการความบกพร่องของระบบประสาทรับความรู้สึกและภาวะน้ำลายไหล
  2. เทคนิคการจัดการพฤติกรรมที่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข
  3. ทักษะการประเมินปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆที่เกิดจากการความบกพร่องของระบบประสาทรับความรู้สึกและภาวะน้ำลายไหล
  4. การให้คำแนะนำโดยใช้คู่มือแนวทางการแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆและภาวะน้ำลายไหล
  5. ทักษะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆและภาวะน้ำลายไหล
  6. การจัดทำสื่อ อุปกรณ์การฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆและภาวะน้ำลายไหล
ประโยชน์ของการบำบัดรักษาฝึกปฏิบัติทางคลินิก

ผู้บำบัดประเมินความสามารถทักษะการฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหาพฤติกรรมซ้ำๆและภาวะน้ำลายไหล
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

15 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมทำงานเกี่ยวกับเด็กพิเศษ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
มีความรู้พื้นฐานด้านโรคออทิซึม
ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมแบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 : 3 วัน
ระยะที่ 2 : 5 วัน (ฝึกงาน)
ระยะที่ 3 : 2 วัน
โดยแต่ละระยะ จะห่างกัน 1-2 เดือน ตามตารางเวลาเรียนที่จะแจ้งอีกครั้ง
สถานที่ฝึกอบรม

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิทยากร

นาง ปรารถนา สุรพลพินิจ
ผู้ช่วยวิทยากร ฝึกปฏิบัติ

นางสาว พิพัฒนา อนันติโย
นางสาว จิรดา ต๋าคำ
วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม