หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่มาของหลักสูตร

ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD) เป็นโรคทางจิตเวชเด็กที่พบในมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5 ของเด็กวัยเรียน มีความรุนแรงหลากหลายระดับ หากได้รับการรักษาล่าช้า มีแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรง เด็กโรคสมาธิสั้นที่ไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องตั้งแต่ยังเล็ก จะพบปัญหาการเรียน, ปัญหาพฤติกรรม, การทำงาน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น และมีโอกาสใช้สารเสพติด ทำผิดทางกฎหมาย และ ก่อคดี จนกลายเป็นภาระของครอบครัวและสังคม ซึ่งหากคัดกรองและดูแลได้ตั้งแต่อายุน้อยจะช่วยลดปัญหาต่างๆลงได้มาก ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้น แต่เข้าสู่ระบบการรักษาได้ช้าเนื่องจากจำนวนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นรวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุขที่ให้บริการด้านจิตเวชเด็กจำกัด ไม่ได้มีทุกพื้นที่ การเข้าถึงบริการลำบาก ประกอบกับเด็กเล็กส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ตั้งแต่คลินิกเด็กดี ถ้าเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นในพื้นที่บริการสาธารณสุขของตน จะช่วยให้ได้รับการบำบัดรักษาเร็วขึ้น และลดความรุนแรงของอาการไปได้
จุดประสงค์

เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่มีองค์ความรู้ สามารถดูแลผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นในเขตของตน โดยเข้าถึงการบริการได้เร็ว สามารถดูแลต่อเนื่องเพื่อให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น มีพัฒนาการได้ปกติตามวัย
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น
 • สามารถประเมินและรายงานผลแบบคัดกรอง SNAP IV 
 • สามารถอธิบายการใช้ยาในการรักษาโรคสมาธิสั้นได้ 
 • สามารถจัดการพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น วิเคราะห์และให้คำแนะนำปัญหาการปรับพฤติกรรมแก่ผู้ปกครองได้
 • สามารถแนะนำส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครองได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

20 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการ/จิตเวชเด็ก เพื่อที่จะดำเนินการเปิดบริการ
 • มีความรู้ และ แนวทางการดูแล 4 โรคหลักจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ทั้งระยะที่ 1 และ 2
ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะที่ 1 : เข้ารับการอบรมจำนวน 3 วัน
ระยะที่ 2 : เข้ารับการอบรมจำนวน 2 วัน
รวมเวลาอบรม 5 วัน
สถานที่ฝึกอบรม

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิทยากร

บุคลากรสหวิชาชีพ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิธีการฝึกอบรม

 • เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)
 • การบรรยาย (lecture)
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion)
 • กรณีศึกษา (Case consultation)
 • การสอนแสดง (Demonstration)
 • การฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติ (Practicum)
ตารางสอน ระยะที่ 1

วันที่ 1 8.30-10.30 Orientation ประเมินความรู้
  10.30-12.00 Discussion เรื่องโรคและการดูแล
  13.00-14.30 lecture & Discussion การส่งเสริมการเรียนรู้
  14.30-16.00 Discussion การปรับพฤติกรรม
     
วันที่ 2 8.30-12.00 Practice คัดกรองผู้ป่วย
  13.00-14.30 Practice การส่งเสริมการเรียนรู้
  14.30-16.00 Practice การปรับพฤติกรรม
     
วันที่ 3 8.30-10.30 Practice การปรับพฤติกรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้ (1)
  10.30-12.00 Practice การปรับพฤติกรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้ (2)
  13.00-16.00 อภิปราย ถาม-ตอบ / สรุป AAR
ตารางสอน ระยะที่ 2

วันที่ 1 8.30-12.00 Discussion/Case consultation 1 (VDO/ ประวัติ)
  13.00-16.00 Demonstration กลุ่มผู้ปกครองการประเมินและส่งเสริมการเรียนรู้
     
วันที่ 2 8.30-12.00 Practice การปรับพฤติกรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้
  13.00-16.00 Discussion/Case consultation 2 (VDO/ ประวัติ)