หลักสูตรทักษะการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มาของหลักสูตร

ปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการด้านการเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี  ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากข้อจำกัดจากตัวโรคที่ทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น ออทิสซึม(Autism) ความบกพร่องทางด้านสติปัญญา (ID) ภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้(LD) ฯลฯ ซึ่งเด็กเหล่านี้มักมีพัฒนาการที่ล่าช้า การพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้ที่ยากลำบาก หรือบางรายอาจขาดโอกาสในการได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธี  จึงทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ หลักสูตรนี้จะมีส่วนช่วยให้บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเรียนและแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วยในพื้นที่เขตบริการของตนเองได้
จุดประสงค์

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจะสามารถให้บริการช่วยเหลือในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางการเรียนในพื้นที่เขตบริการของตนเองได้มากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • สามารถอธิบายความรู้และมีทักษะในเรื่องการประเมินความสามารถทางการเรียนของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  
 • สามารถสอนทักษะการเรียนรู้  และใช้เทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสม  
 • สามารถให้คำแนะนำเรื่องปัญหาการเรียนแก่ผู้ปกครองได้
 • สามารถรับรู้ เข้าใจ มีพลังใจในการให้ความดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาการเรียนได้มากขึ้น
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

12 คน ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายความรู้และมีทักษะในเรื่องการประเมินความสามารถทางการเรียน การสอนทักษะการเรียนรู้
เทคนิคการสอน การให้คำแนะนำเรื่องปัญหาการเรียนแก่ผู้ปกครองสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 2. จบวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะที่ 1 เข้ารับการอบรมจำนวน 3 วัน
ระยะที่ 2 เข้ารับการอบรมจำนวน 5 วัน
ระยะที่ 3 เข้ารับการอบรมจำนวน 2 วัน
รวมระยะเวลาการอบรม 10 วัน
สถานที่ฝึกอบรม

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิทยากร

นักวิชาการศึกษาพิเศษ
วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย (Lecture)
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion)
 • กรณีศึกษา (Case consultation)
 • การสอนแบบสาธิต (Demonstration)
 • ฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติ (Practicum)