หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และ จิตเวชเด็กและวัยรุ่นวัตถุประสงค์เฉพาะของหลักสูตร หลังจากที่สำเร็จการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

 1. อธิบายหลักการนโยบาย แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง กับระบบสุขภาพ และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แบบองค์รวม
 2. เฝ้าระวัง ประเมิน วินิจฉัย และจัดการแก้ไขปัญหา เด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช อย่างเป็นองค์รวมได้
 3. ตรวจประเมินพัฒนาการ และแปลผลของแบบทดสอบมาตรฐาน ในการคัดกรอง และการประเมินความก้าวหน้าของการรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
 4. มีทักษะ การให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลการอบรม เลี้ยงดู การให้คำแนะนำปรึกษาแก่เด็กและ ครอบครัว การจัดบริการทางสังคม ในการส่งเสริม คุณภาพชีวิตของเด็ก
 5. ส่งเสริม ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ และปรับพฤติกรรมเด็ก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 6. วิเคราะห์ และตัดสินใจในประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
 7. เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์ของบุคคลและครอบครัวในการประสานความร่วมมือในวิชาชีพ และ สหวิชาชีพเพื่อให้บุคคลและครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
 8. การจัดการหน่วยบริการ และจัดหาทรัพยากรเพื่อประสิทธิภาพ ในการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 2. มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะสาขา สามารถจัดตั้งหน่วยงานจิตเวชและให้บริการงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

20 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 2. ปฏิบัติการพยาบาลมาอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลด้านสุขภาพจิตไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ก่อนเข้ารับการอบรม
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบและได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็น อุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ 
ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 4 เดือน (16 สัปดาห์)
การสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ โดยมีระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 340 ชั่วโมง
 2. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องได้เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 ตามระเบียบการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท (การลดหย่อนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้จัดการอบรมกำหนด) (ส่วนค่าที่พัก, ค่าเดินทาง, เบี้ยเลี้ยง เบิกตามระเบียบราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด)


สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงก์นี้