หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระบบโมดูลที่มาของหลักสูตร

จากการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)ของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อ เพื่อลดความแออัดและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยมีกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายบริการ รวมทั้งหมด 12 เครือข่าย โดยพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในแต่ละระดับให้เป็นไปตามขีดความสามารถที่กำหนด เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ  สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมถึงการเข้าถึงบริการอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพ ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจึงมีนโยบายในการพัฒนางานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดย
 1. เด็กปฐมวัยเน้นการติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอย่างต่อเนื่องจนมีพัฒนาการสมวัย และ
 2. เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เพิ่มระดับความฉลาดทางสติปัญญา(IQ)และความฉลาดทางอารมณ์(EQ) และเฝ้าระวังดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ให้ได้รับการช่วยเหลือจนดีขึ้น และพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีเป้าหมายให้เด็กออทิสติกและเด็กสมาธิสั้นสามารถเข้าถึงบริการได้
การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้  ความชำนาญ สามารถใช้ทักษะส่วนบุคคลในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพของการบริการด้านสุขภาพได้ในทุกระดับ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลระดับ Super Specialist Service  มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และมีความเป็นเลิศด้านออทิซึมและสมาธิสั้น  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จึงร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี  จัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระบบโมดูล เพื่อเตรียมพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต  และตอบสนองความต้องการของบุคคล  ครอบครัวและชุมชน 

การเรียนรู้ในปัจจุบันไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจและความต้องการ  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระบบโมดูล จึงจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนรู้เนื้อหาในภาคทฤษฎี ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน หรือเป็นการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่ฝึกปฏิบัติจริงในแหล่งฝึก
จุดประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ และทักษะเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 2. เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขที่ส่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมสามารถดำเนินงานบริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นตามศักยภาพของหน่วยงาน
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 2. มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะสาขา สามารถจัดตั้งหน่วยงานจิตเวชและให้บริการงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

20-30 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง  หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 2. ปฏิบัติการพยาบาลมาอย่างน้อย ๒ ปี หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลด้านสุขภาพจิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ก่อนเข้ารับการอบรม
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบและได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดให้เข้าฝึกอบรม
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคอันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและฝึกปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม

22 สัปดาห์ (5 ½ เดือน) 
สถานที่ฝึกอบรม

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
วิทยากร

อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
บุคลากรโรงพยาบาลยุวประสาทฯ
บุคลากรในกรมสุขภาพจิต
วิธีการฝึกอบรม

 1. ภาคทฤษฎี จัดการเรียนการสอนแบบ e –Learning เรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์ และใน Classroom
 2. ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติจริงในแหล่งฝึก
  1. การประเมินและคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน และวัยรุ่น
  2. การบำบัดเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลยุวประสาท
สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงก์นี้