ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลักการและเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการจัดให้มี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ

    1. รับรองสิทธิได้รู้ หรือได้รับทราบของประชาชน (Right to Know) ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”  

       1.1 การปกป้องประโยชน์ส่วนบุคคล

       1.2 การปกป้องประโยชน์ส่วนสาธารณะ

    2. การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารสำคัญภายใต้หลักการ “ความจำเป็นในการคุ้มครอง” คือ

       2.1 การคุ้มครองความลับของทางราชการ โดยมีระเบียบกำหนดไว้แน่ชัดว่าข้อมูลข่าวสารใดจะกำหนดชั้นความลับได้บ้าง

       2.2 การคุ้มครองประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน เช่น ความลับทางการค้าสูตรผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต ฯลฯ 
       2.3 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”
มิให้มีการละเมิดซึ่งจะกระทบต่อสิทธิผลประโยชน์ส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว (Privacy)
----------------------------------------------------------------------------------------------
   เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
        1. นางนภาภรณ์ เมฆพัฒน์
        2. นายชนินทร์ อยู่ประยูร
        3. นางสาววราภรณ์ หงษ์ทอง
    E-mail  [email protected]
    โทรศัพท์  0 2384 3381-3 ต่อ 72136,72138
    โทรสาร 02-3941845