ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารโรงพยาบาลฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2562