วิสัยทัศน์, พันธกิจ
เป็นองค์กรเชี่ยวชาญออทิซึมอันดับหนึ่งของประเทศ

และผู้นำบริการด้านสมาธิสั้นครบวงจร


พันธกิจ

 • ให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสูง (3S)
 • พัฒนาบริการ วิชาการ และบุคลากรด้านออทิซึมสู่ความเป็นเลิศ ระดับประเทศ และการบริการผู้ป่วยสมาธิสั้นอย่างครบวงจร
 • ผลิตและพัฒนาแพทย์ และสหวิชาชีพเฉพาะทางสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพ
 • สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ค่านิยมหน่วยงาน Core Value

YOUNG MIND
มุ่งมั่นด้วยพลัง
CREATIVITY & COLLABORATION
สร้างสรรค์ร่วมมือ
ALTRULISM
ยึดถือประโยชน์ผู้อื่น
PROFESSIONAL
หยัดยืนอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมกรมสุขภาพจิต


"M E N T A L"

M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ

หมายถึง การมีจิตใจพร้อมให้บริการและมีจิตสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม

E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

หมายถึง การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และ การปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ

N - Network สัมพันธ์เครือข่าย

หมายถึง การพัฒนาเครือข่าย ประสานความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่าย ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง เรียนรู้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและ มีความสุข

T - Teamwork ทำงานเป็นทีม

หมายถึง การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี การผนึกสายสัมพันธ์ การประสานใจ และกาย บนพื้นฐานของการแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และ การมีส่วนร่วม

A - Accountability โปร่งใสตรวจสอบได้

หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นบรรทัดฐาน

L - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หมายถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากร ทีมงานและองค์กร ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ


MOPH Core Value ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย

M : Mastery
เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered
ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H : Humility
อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ยุทธศาสตร์

 • พัฒนาระบบบริการ

  พัฒนาระบบบริการด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสูง (3S) ให้มีคุณภาพ
 • พัฒนาวิชาการและบุคลากร

  พัฒนาวิชาการและบุคลากรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านออทิซึมในระดับประเทศ
 • พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

  พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
 • ผลิต และพัฒนาแพทย์ และสหวิชาชีพ

  ผลิต และพัฒนาแพทย์ และสหวิชาชีพ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพ
 • พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ

  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล

เข็มมุ่ง

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์สู่การเป็น Smart Hospital
 
 
 

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยออทิสติก

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยออทิสติก 0-6 ปี โดยมุ่งเน้นการประเมิน และการดูแลผู้ป่วย ตามแนวทางการรักษา (Care Map) เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น

สร้างเสริมวัฒนธรรม

สร้างเสริมวัฒนธรรม ความปลอดภัย ทั้งผู้ป่วย และบุคลากร (2P Safety)