ความเป็นมาโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ขนาด 150 เตียง เดิมใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลสำโรง

สถานที่สร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับเมตตาจากนายแพทย์หลวงไวทเยศรางกูร มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 9 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา บริเวณกิโลเมตรที่ 23.6 ถนนสุขุมวิท เลขที่ 61 ซอยเทศบาล 19 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปาการ เมื่อพ.ศ. 2506 โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสุต เป็นผู้ดำเนินการและผู้อำนวยการ มีแพทย์หญิงสุภา (นันทกุล) ศักดิ์สมบูรณ์ ย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดตราด เมื่อ พ.ศ. 2509 และแพทย์หญิงเพ็ญแข (ศิริจรรยา) ลิ่มศิลา ย้ายมาจากโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ. 2510

ประวัติความเป็นมา

จุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.ประสิทธิ์ หะริณสุต
พ.ศ. 2508-2524
นพ.ไอยคุปต์ อยู่เย็น
พ.ศ. 2524-2526
พญ.สุภา ศักดิ์สมบูรณ์
พ.ศ. 2526-2534
ศ.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
พ.ศ. 2534-2541
นพ.ธีระ ลีลานันทกิจ
พ.ศ. 2541-2545
พญ.เบญจพร ปัญญายง
พ.ศ. 2545-2547
นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
พ.ศ. 2547-2554
พญ.สุวรรณี เรืองเดช
พ.ศ. 2554-2556
พญ.รัชนี ฉลองเกื้อกูล
พ.ศ. 2556-2561
พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
พ.ศ. 2561-2563
นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน