ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
ศ.พิเศษ.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
2
พญ.ชลทิพย์ กรัยวิเชียร
3
พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น
4
พญ.วิรัลพัชร กิตติธะระพันธ์
5
นพ.ณัฐวัฒน์ งามสมุทร
6
พญ.วรามิศร์ โอสถานนท์
7
พญ.อนัญญา สินรัชตานันท์
8
พญ.อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ
พยาบาล
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
อารีย์ ชูศักดิ์
2
ชุติมา ไกรอ่ำ
3
พรรณราย แสงกำพลี
4
เสาวลักษณ์ หมื่นสุนทร
5
ปภพภร ทองเพ็ชร
6
ไปรยา จิระอรุณ
7
ปณัฏฐา บุญธนเมธี
8
อิศราวัลย์ สุดตลอด

นักจิตวิทยา

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
ฉัตรมงคล ฉ่ำมาก
2
ธนัญญา พงษ์เจริญ
3
พรพรรณ นันทมาลี
4
พราว พงษ์พิพัฒน์

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
เย็น ธีรพิพัฒน์ชัย
2
สุภาพร เลาคำ
3
ณัฐชฤนันท์ พัฒน์สิทธิโชค

นักกิจกรรมบำบัด

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
ปรารถนา สุรพลพินิจ