นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบาย

นโยบายกรมสุขภาพจิต 2562 – 2563
นโยบายที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
นโยบายที่ 2 : การพัฒนาความเป็นเลิศทางบริการ/วิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
นโยบายที่ 3 : การเสริมสร้างความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชน
นโยบายที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชนโยบาย
Link นโยบายกรมสุขภาพจิต 2562 – 2563

นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
Link ycaptransparency.pdf

ระเบียบ

ระเบียบโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ว่าด้วยการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นของศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำชมเชยของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ พ.ศ. 2561
Link ycapregularity.pdf
 
มาตรการป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 
 
ข้อบังคับ
 
ข้อบังคับเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว
 
เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Link ประกาศเจตนารมณ์
https://ycap.go.th/zero

ประกาศเจตนามรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Link ประกาศเจตนารมณ์
https://bit.ly/2F0cAy1

ไฟล์แนบ: