หน่วยงานในโรงพยาบาลหน่วยงานภายในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

กลุ่มภารกิจ อำนวยการ   1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 3. กลุ่มงานการเงิน บัญชี และประกันสุขภาพ
 4. กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มภารกิจ บริการจิตเวชและสุขภาพจิต

 1. กลุ่มงานการแพทย์ 

 2. กลุ่มงานทันตกรรม

 3. กลุ่มงานเภสัชกรรม

 4. กลุ่มงานจิตวิทยา

 5. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

 6. กลุ่มงานเทคนิคบริการ

 7. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษและเวชกรรมฟื้นฟู

 8. กลุ่มงานเวชระเบียน

 9. กลุ่มงานคลินิกเฉพาะทาง


กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 1. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

 2. กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์

 3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

    3.1 งานนโยบายและแผน

    3.2 งานประเมินผล

    3.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

    4.1 งานพัฒนาคุณภาพบริหารและมาตรฐาน

    4.2 งานบริหารความเสี่ยงและลูกค้าสัมพันธ์

 5. สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน


กลุ่มภารกิจการพยาบาล

 1. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

    1.1 หอผู้ป่วยนอก

 2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

    2.1 หอผู้ป่วยใน 2

    2.2 หอผู้ป่วยใน 3

    2.3 หอผู้ป่วยใน 4

 3. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

    3.1 หอผู้ป่วยใน 5

 4. กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

    4.1 งานการพยาบาลจิตเวชเครือข่าย

    4.2 งานการพยาบาลจิตเวชชุมชน

 5. งานวิจัยและพัฒนาทางการพยาบาลจิตเวชสู่ความเป็นเลิศ(ฝึกอบรมพยาบาล PG)


กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ

 1. กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการจิตเวชเด็ก

 2. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ป่วยออทิสติก

 3. งานวิกฤตสุขภาพจิต