ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัย COVID-19วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

พญ.นพวรรณ  ศรีวงค์พานิช ผอ.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ นำบุคคลากรร่วมทำกิจกรรม แบ่งปันความสุข ผ่านตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยCOVID-19 ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนขาดรายได้ ให้ผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน โดยได้ติดตั้งไว้ที่หน้าป้อม รปภ. กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนค่านิยมชาวยุวประสาทที่ว่า "ยึดถือประโยชน์ผู้อื่น"

ไฟล์ภาพ:


ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม