ทีมนำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทีมนำของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ได้ร่วมประชุมทีมคร่อมสายงานระหว่างทีมIC+ENV+HP+RM นำโดยทพญ.รตนอร  จูห้อง และทีมFA นำประเด็นการทำงานในแต่ละทีมมาเชื่อมโยงร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในระดับทีมและเกิดการสร้างระบบคุณภาพของโรงพยาบาลต่อไป

ไฟล์ภาพ:


ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม