ประชุมร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการจิตเวชเด็กวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  แพทย์หญิงนพวรรณ วงค์พานิช ประชุมร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการจิตเวชเด็ก เพื่อติดตามและส่งแผนการพัฒนางาน เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้วย TEDA4I  การเข้าถึงบริการโรคออทิซึม,โรคสมาธิสั้น รวมถึงการทำงานกับเครือข่ายโรงเรียน

ไฟล์ภาพ:


ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรม