หลักสูตรการวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้นผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม และโรคสมาธิสั้นสำหรับแพทย์ที่มาของหลักสูตร

ผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม (Autism spectrum disorder : ASDs) และผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD) เป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อนของอาการ หากได้รับการรักษาล่าช้า มีแนวโน้มที่อาการรุนแรง จนกลายเป็นภาระของครอบครัวและสังคม ซึ่งถ้าวินิจฉัยได้ตั้งแต่อายุน้อยจะช่วยลดปัญหาต่างๆลงได้มาก ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มอาการจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะเฉพาะในการวินิจฉัย ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้น แต่เข้าสู่ระบบการรักษาได้ช้าเนื่องจากจำนวนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นน้อย ไม่ได้มีทุกพื้นที่ การเข้าถึงบริการยาก ประกอบกับเด็กเล็กส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ตั้งแต่คลินิกเด็กดี ถ้าเด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่จุดนั้นจะช่วยให้ได้รับการบำบัดรักษาที่เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

เพื่อเพิ่มทักษะการวินิจฉัยฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อผู้เข้ารับการอบรมกลับไปปฏิบัติหน้าที่จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอย และลดปัญหาอาการรุนแรงจากการรักษาช้า รวมทั้งมีส่วนลดภาระของครอบครัวที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรงในอนาคตด้วย
จุดประสงค์

 • สามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการออทิซึมและโรคสมาธิสั้น
 • สามารถประเมินและรายงานผล
  • แบบคัดกรองกลุ่มอาการออทิซึมในเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 
  • แบบคัดกรอง Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire (PDDSQ) 1-4 ฉบับย่อ 
  • แบบคัดกรอง SNAP IV 
 • สามารถวินิจฉัย วางแผนการรักษาเบื้องต้น รวมทั้งติดตามการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม (Autism spectrum disorder : ASDs)
 • สามารถวินิจฉัย วางแผนการรักษาเบื้องต้น รวมทั้งติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

10 คน
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

 • แพทย์ที่มีหน้าที่ให้บริการ วินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึมและโรคสมาธิสั้นในเขตบริการสุขภาพ
 • สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ทั้งระยะที่ 1 และ 2
ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะที่ 1 : เข้ารับการอบรมจำนวน 3 วัน
ระยะที่ 2 : เข้ารับการอบรมจำนวน 2 วัน
รวมเวลาอบรม 5 วัน
สถานที่ฝึกอบรม

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิทยากร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
วิธีการฝึกอบรม

 • เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion)
 • กรณีศึกษา (Case consultation)
 • การสอนแสดง (Demonstration)
 • การฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติ (Practicum)