ขั้นตอนการมารับบริการผู้ป่วยใหม่ขั้นตอนการมารับบริการผู้ป่วยใหม่
สิ่งที่ต้องเตรียม
จุดที่ 1 คัดกรองโรคติดต่อ
  1. ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง และทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อในรพ.
  2. ผู้ป่วยและผู้ปกครอง ต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5องศาเซลเซียส
จุดที่ 2 คัดกรองผู้ป่วยใหม่
กรอกประวัติในเอกสารผู้ป่วยใหม่ และกรอกแบบคัดกรองโรคต่างๆ ที่จำเป็น
จุดที่ 3 ซักประวัติกับพยาบาล
พยาบาลจะสัมภาษณ์ประเด็นปัญหาที่มารับบริการ
  • ปัญหาพัฒนาการล่าช้า เช่น การพูด การสื่อสารล่าช้า
  • ปัญหาพฤติกรรม เช่น ไม่นิ่ง ซน เกเร ก้าวร้าว รุนแรง
  • ปัญหาการเรียนรู้ ล่าช้า อ่าน เขียน ไม่ได้ตามวัย
  • ปัญหาการปรับตัวไม่เหมาะสม กลัว กังวล ซึมเศร้า ทำร้ายตนเอง ไม่ไปโรงเรียน เป็นต้น
กลับบ้าน
 
เมื่อมารับบริการตามนัดพบแพทย์
สิ่งที่ต้องเตรียม 
และคำอธิบายการทำงานในแต่ละจุด
จุดที่ 1 คัดกรองโรคติดต่อ
  1. ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้ง และทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อในรพ.
  2. ผู้ป่วยและผู้ปกครอง ต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5องศาเซลเซียส
จุดที่ 2 รับบัตรคิว
เตรียมบัตรประชาชนผู้ป่วยหรือเอกสารที่มีหมายเลขประชาชนผู้ป่วย เช่น บัตรคนพิการ/เอกสารส่งตัว/สูติบัตร เพื่อกรอกข้อมูลเพื่อรับบัตรคิว
จุดที่ 3 ตรวจสอบสิทธิ์
ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล เช่น เอกสารส่งตัวจากรพ.ต้นสังกัด /บัตรประชาชนของผู้ป่วยและผู้ปกครองที่ใช้สิทธิจ่ายตรงข้าราชการ / ชำระเงินเอง
จุดที่ 4 คัดรองผู้ป่วย
เจ้าหน้าที่จะให้ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดชีพจร พยาบาลสอบถามอาการเบื้องต้น จากนั้นให้ไปรอพบแพทย์หน้าห้องตรวจ
กลับบ้าน