บริการด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มีบริการสำหรับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพจิต โรคสมาธิสั้น รวมไปถึงโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นทั้งหมด โดยมีการจัดบริการผู้ป่วยนอก ซึ่งมีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่มีความรู้ความสามารถได้รับวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในการวินิจฉัย วางแผนและให้การบำบัดรักษา ร่วมกับทีมพยาบาล และสหวิชาชีพซึ่งได้แก่ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักวิชาการศึกษาพิเศษตลอดจนนักสังคมสงเคราะห์ที่พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย

แผนกทันตกรรม

ให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เน้นการติดตามต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ตามช่องปาก ลดโอกาสเกิดโรคในช่องปากของผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

แผนกเภสัชกรรม

ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม มีการให้คำแนะนำในการใช้ยาทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่ถูกต้องได้มาตรฐาน เกิดประโยชน์ในการรักษาโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองสามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัย มีความต่อเนื่องในการรักษาโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามแผนการรักษา

แผนกจิตวิทยา

ให้บริการโดยนักจิตวิทยาคลินิกที่มีคุณวุฒิและมีใบประกอบวิชาชีพ มีความรู้และความสามารถ โดยมีบริการดังนี้ คือ ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก อันได้แก่ การประเมินระดับเชาวน์ปัญญา การประเมินระดับพัฒนาการ การทดสอบความบกพร่องทางการเรียรู้ การทดสอบบุคลิกภาพ และการทดสอบทางประสาทจิตวิทยา ตามแผนการรักษาที่ได้วางไว้โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
การทำจิตบำบัดทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม รวมถึงการทำครอบครัวบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเข้าใจและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น มีมุมมองที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม มีวิธีการจัดการปัญหาที่เหมาะสมและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในครอบครัวและในสังคมได้อย่างมีความสุข

การปรับพฤติกรรม โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การวางเงื่อนไข และแนวทางการวิเคราะห์และปรับพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ (Applied Behavior Analysis: ABA) ให้ความรู้และฝึกทักษะการปรับพฤติกรรมให้แก่ผู้ปกครองและครอบครัว เพื่อให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น สามารถควบคุมอารมณ์และปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

กลุ่มทักษะสังคม เป็นการจัดบริการให้แก่ผู้ป่วยออทิสติกวัยเรียนที่มีศักยภาพสูง (ความสามารถในระดับ Level 1 และ Leve 2H) ไม่มีปัญหาการเรียนแต่มีปัญหาการปรับตัวและการเข้าสังคม

งานการศึกษาพิเศษ

ให้บริการตรวจประเมินปัญหาทางการเรียน วางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ฟื้นฟูทักษะการเรียนที่เป็นปัญหาในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคำนวณ ตลอดจนถึงพฤติกรรมการเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนให้แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมี Workshop สำหรับผู้ปกครองของผู้ป่วยใหม่ที่มีปัญหาการเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความสามารถและเทคนิคในการช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยด้วยตนเองที่บ้านได้

งานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ให้บริการตรวจประเมิน ผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการพูดอื่นๆ เช่น พูดไม่ชัด เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการดูแลต่อยอดที่บ้านด้วย

งานกิจกรรมบำบัด

ให้บริการรักษาและส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อระบประสาท (Neuro Muscular) เพื่อแก้ปัญหากล้ามเนื้อระบบประสาทสั่งการที่บกพร่องไป เช่น ภาวะการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย ภาวะน้ำลายไหลที่ไม่สามารถควบคุมได้ การใช้สหสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ การกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อปากในการดูด เคี้ยวและกลืน, การรักษาและส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตาและการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก, การรักษาและส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก, การักษาและส่งเสริมพฤติกรรมและทักษะทางสังคม เพื่อให้มีทักษะที่พร้อมและเหมาะสมต่อการเรียน และการรักษาและส่งเสริมการบูรณาการประสาทความรู้สึก (Sensory Integration) ที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

ให้บริการว่ายน้ำและฟิตเนสโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เน้นการส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวประสานกันของอวัยวะต่างๆ ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีโปรแกรมการลดน้ำหนักควบคู่กับการควบคุมอาหารในผู้ป่วยที่มีปัญหาน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็ก (Child Obesity)

แผนกสังคมสงเคราะห์
บริการช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ด้วยกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางสังคมสงเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนช่วยเหลือ การเยี่ยมบ้าน เยี่ยมโรงเรียน และเยี่ยมสถานประกอบการณ์ที่ผู้ป่วยทำงาน ให้การพิทักษ์สิทธิ ประสานทรัพยากรทางสังคม

แผนกตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

มีบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย การบริการเน้นการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเรียนและใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เหมาะสำหรับกลุ่มปัญหาที่พบบ่อย

  • พัฒนาการล่าช้า
  • ปัญหาพฤติกรรมทั่วไป
  • ออทิสติก
  • ปัญหาการเรียน
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาเชาว์ปัญญา
  • สมาธิสั้น

การรับบริการ


ผู้ป่วยนัดหมาย

นัดหมายเข้ารับบริการ
โทร. 02-3843381-3

วัน/เวลา ที่ให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00