ทีม MCATT โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

ทีม MCATT โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจ ผู้ที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประเมินพบแล้วว่ามีความเสี่ยงในโรงแรม Chor Cher

ไฟล์ภาพ:


ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์