ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์,สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา,ศูนย์สุขภาพจิตที่6 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูจิตใจ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Teleconference)  ณ ห้องประชุมดนตรีบำบัด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ไฟล์ภาพ:


ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์