โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ร่วมลงพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในจังหวัดสมุทรปราการวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ได้ร่วมกันลงพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 แห่ง ผู้ที่กักกันโรคเป็นพระภิกษุ และพระภิกษุณีจากประเทศอินเดีย และนิวซีแลนด์ จำนวน 229 รูป และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อลงไปประเมิน และวางแผนในการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือ เยียวยาจิตฬจ ผู้ที่กักกันโรค และบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานใน State Quarantine