กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างงานด้วย Infographic การใช้งานเอกสารออนไลน์และอุปกรณ์พกพา รุ่นที่ 2"