พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์28 ตุลาคม 2563