ประกาศเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์สำหรับผู้ป่วยออทิสติก และผู้บกพร่องทางสติปัญญา