เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 (เข็ม 1 AstraZeneca) รอบที่13โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 (เข็ม 1 AstraZeneca) รอบที่13
ให้แก่ 
ผู้ป่วย รพ.ยุวประสาทฯ ทุกคน
ผู้ป่วย รพ.อื่น ในกลุ่ม
ออทิสติก 
บกพร่องทางสติปัญญา 
บกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) 
สมาธิสั้น 
และสมาชิกในครอบครัว (รวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)
 
คุณสมบัติ
อายุมากกว่า 18 ปี
จำกัดจำนวนญาติครอบครัวละไม่เกิน 3 คน
 
ลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดด้านล่าง 
วันที่ 22 ก.ย 64
https://forms.gle/ZH7VpHZ5R9MxMXzA7
 
 
รพ.ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาก่อนเท่านั้น
การลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวให้ลงทะเบียนในวันเดียวกันทั้งหมด ไม่สามารถเก็บโควต้าไว้ลงทะเบียนในรอบอื่น หรือเปลี่ยนตัวผู้ฉีดได้
ท่านลงทะเบียนเลือกวันฉีด รพ.จะเป็นผู้นัดเวลาฉีดให้(เฉพาะในช่วงเช้า8.00-12.00น.) 
ก่อนถึงวันฉีดวัคซีน 2 วัน ท่านสามารถตรวจสอบเวลานัดหมายได้ที่ 
 
สอบถามเพิ่มเติม
Facebook.com/yuwaprasart
Line OA: @Yuwahospital