วันที่ 24 กันยายน เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม 1, 2, 3 (AstraZeneca) ประชาสัมพันธ์
 วันที่ 24 กันยายน 2564 รพ.ยุวประสาทฯ 
 เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม 1, 2, 3 (AstraZeneca)
 
- กรณีเป็นผู้มารับเข็มที่2 ต้องเว้นระยะห่างจากเข็มแรกในเวลาที่เหมาะสม….
   เข็มแรกเป็น Sinovac ต้องห่างอย่างน้อย 3-4สัปดาห์
   เข็มแรกเป็น AstraZeneca ต้องห่างอย่างน้อย 10-12 สัปดาห์
 
 - กรณีผู้มารับเข็ม3 
   เปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่ได้รับ 2เข็มแรก เป็นSinovac เท่านั้น โดยต้องเว้นระยะห่างจากเข็มที่2 อย่างน้อย 3 สัปดาห์
 
 สามารถมารับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 7:30น. จนกว่าจะครบจำนวน
 ผู้ประสงค์รับวัคซีนทุกท่าน โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาเป็นหลักฐานเข้ารับการฉีดวัคซีน

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook.com/yuwaprasart
Line OA: @Yuwahospital