แนะนำผู้บริหารผู้บริหารโรงพยาบาล

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 เบอร์โทรศัพท์ 02-3843381-3ที่ปรึกษาโรงพยาบาล

ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
ที่ปรึกษาโรงพยาบาล
 เบอร์โทรศัพท์ 02-3805601-3
พญ.สุภา ศักดิ์สมบูรณ์
ที่ปรึกษาโรงพยาบาล
 เบอร์โทรศัพท์ 02-3805601-3
พญ.กชพร สกุลศรีผ่อง
ที่ปรึกษาโรงพยาบาล
 เบอร์โทรศัพท์ 02-3805601-3รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางชุติมา ไกรอ่ำ
รักษาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ 02-3805605-6
พญ.อนัญญา สินรัชตานันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
เบอร์โทรศัพท์ 02-3805605-6
นพ.ณัฐวัฒน์ งามสมุทร
รองผู้อำนวยการด้านบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
เบอร์โทรศัพท์ 02-3805605-6
นางอารีย์ ชูศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ 02-3805605-6