แนะนำผู้บริหารผู้บริหารโรงพยาบาล

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
ที่ปรึกษาโรงพยาบาล

พญ.สุภา ศักดิ์สมบูรณ์
ที่ปรึกษาโรงพยาบาล

พญ.กชพร สกุลศรีผ่อง
ที่ปรึกษาโรงพยาบาล

นางอารัญยา รักษาสัตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางอนัญญา สินรัชตานันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายณัฐวัฒน์ งามสมุทร
รองผู้อำนวยการด้านบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
นางอารีย์ ชูศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

กลุ่มภารกิจอำนวยการ

นางเยาวภา พริกบุญจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

น.ส.ฉัตรแก้ว เกษมสำราญ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

น.ส.วรวรรณ กันทักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและประกันสุขภาพ
น.ส.จุรี ชัยปินตา
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและซ่อมบำรุง