อัตราค่าธรรมเนียมอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน

หน่วยงาน 1-5 คน อัตราเหมาจ่าย 6-10 คนอัตราเหมาจ่าย 11-20 คนอัตราเหมาจ่าย 21 คนขึ้นไป
(บาท/ต่อคน)
ฝึกปฏิบัติงาน
(บาท/คน/สัปดาห์)
ครั่งวัน 1 วัน ครึ่งวัน 1 วัน ครึ่งวัน 1 วัน ครึ่งวัน 1 วัน ก่อนปริญญา หลังปริญญา
หน่วยงานภาครัฐและองค์การกุศล 500 1,000 1,000 2,000 2,000 4,000 100 200 100 300
หน่วยงานเอกชน 1,000 2,000 2,000 4,000 4,000 8,000 200 400 200 500
ต่างประเทศกลุ่มที่ 1* 1,500 2,500 3,000 5,500 6,000 10,000 300 500 500 1,000
ต่างประเทศกลุ่มที่ 2* 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 12,000 400 600 1,000 2,000
 
* กลุ่มที่ 1 หมายถึง ประเทศ จีน อินเดีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเชีย อินโดนีเซีย เป็นต้น
** กลุ่มที่ 2 หมายถึงประเทศ  ญี่ปุ่น สิงค์โปร เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแถบยุโรปเป็นต้น

 

ค่าวิทยากรบรรยายในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน

วิทยากร ค่าวิทยากร
-ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 300 บาท/ชั่วโมง
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 600 บาท/ชั่วโมง
-ชาวต่างชาติ 1,000 บาท/ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่
กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
โทร : 02-3805601-3,02-3805605-6 ต่อ 72106
โทรสาร : 02-3941845