ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม (Autism spectrum disorder : ASDs) ทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียนจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยมีการแบ่งระดับความรุนแรงของอาการของโรค และการนำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา มีการทำงานร่วมกัน ระหว่างจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นกับทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งการตรวจประเมินและวางแผนการรักษาเฉพาะรายบุคคลและรายกลุ่ม ทำให้ช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งกลุ่มปัญหาการเรียน ปัญหาอารมณ์และปัญหาพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ที่เป็นความเสี่ยงต่อตัวผู้ป่วยและต่อบุคคลอื่น ปัญหาเด็กไม่ไปโรงเรียน ซึ่งต้องการการดูแลแบบเร่งด่วน แบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยในเฉพาะสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอายุไม่เกิน15 ปี ไว้รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา และมีความยินดีที่จะเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่ทำงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน โดยการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาดูงาน เพื่อให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้เห็นต้นแบบ กระบวนการทำงานและบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมทุกมิติ ตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็นมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายการศึกษาดูงาน


 • บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ผู้ที่ทำงานดูแลเด็กพิเศษจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โปรแกรมศึกษาดูงานที่รพ.มีให้บริการ

การศึกษาดูงานกระบวนการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึมอายุไม่เกิน 15 ปี

การศึกษาดูงานที่กระบวนการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึมอายุมากกว่า 15 ปี

ศึกษาดูงานกระบวนการรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ศึกษาดูงานเฉพาะวิชาชีพ


ขั้นตอนขอติดต่อศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม

 1. แจ้งความประสงค์ศึกษาดูงานล่วงหน้า 90 วันทำการ ที่ กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
  เบอร์ติดต่อ 72106
  Email: [email protected]
 2. ระบุรายละเอียดของการศึกษาดูงาน ดังนี้
  • หน่วยงานของท่าน และจำนวนผู้ศึกษาดูงาน
  • โปรแกรมศึกษาดูงานของรพ.ที่ท่านเลือก
  • วันและเวลาที่สะดวกในการศึกษาดูงาน
  • ข้อมูลติดต่อกลับของท่าน (ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ และอีเมล)

ทางกลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์จะติดต่อกลับและแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาดูงานทางอีเมล

 • ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
 • ข้อควรปฏิบัติในการศึกษาดูงาน

ส่งหนังสือราชการ จากหน่วยงานของท่าน ถึงรพ.

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ

ในวันศึกษาดูงาน

 • ศึกษาดูงานตามโปรแกรมที่เลือก
 • ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จรับเงินได้ที่กลุ่มงานการเงิน บัญชีและประกันสุขภาพ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 2
 • กรณีฝึกปฏิบัติงาน
  • รายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติงาน ที่ กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
  • เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ให้เห็นหน้าชัดเจน) เพื่อทำบัตรประจำตัว
 • การชำระค่าธรรมเนียม ให้ชำระก่อนสิ้นสุดกำหนดการฝึกปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน

หน่วยงาน 1-5 คน อัตราเหมาจ่าย 6-10 คนอัตราเหมาจ่าย 11-20 คนอัตราเหมาจ่าย 21 คนขึ้นไป
(บาท/ต่อคน)
ฝึกปฏิบัติงาน
(บาท/คน/สัปดาห์)
ครั่งวัน 1 วัน ครึ่งวัน 1 วัน ครึ่งวัน 1 วัน ครึ่งวัน 1 วัน ก่อนปริญญา หลังปริญญา
หน่วยงานภาครัฐและองค์การกุศล 500 1,000 1,000 2,000 2,000 4,000 100 200 100 300
หน่วยงานเอกชน 1,000 2,000 2,000 4,000 4,000 8,000 200 400 200 500
ต่างประเทศกลุ่มที่ 1* 1,500 2,500 3,000 5,500 6,000 10,000 300 500 500 1,000
ต่างประเทศกลุ่มที่ 2* 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 12,000 400 600 1,000 2,000
 
* กลุ่มที่ 1 หมายถึง ประเทศ จีน อินเดีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเชีย อินโดนีเซีย เป็นต้น
** กลุ่มที่ 2 หมายถึงประเทศ  ญี่ปุ่น สิงค์โปร เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแถบยุโรปเป็นต้น

 

ค่าวิทยากรบรรยายในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน

วิทยากร ค่าวิทยากร
-ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 300 บาท/ชั่วโมง
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 600 บาท/ชั่วโมง
-ชาวต่างชาติ 1,000 บาท/ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่
กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
โทร : 02-3805601-3,02-3805605-6 ต่อ 72106
โทรสาร : 02-3941845

ยังไม่เปิดใช้งาน
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • ไม่มีข้อมูล