ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึม (Autism spectrum disorder : ASDs) ทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยก่อนเข้าเรียนจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยมีการแบ่งระดับความรุนแรงของอาการของโรค และการนำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา มีการทำงานร่วมกัน ระหว่างจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นกับทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งการตรวจประเมินและวางแผนการรักษาเฉพาะรายบุคคลและรายกลุ่ม ทำให้ช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งกลุ่มปัญหาการเรียน ปัญหาอารมณ์และปัญหาพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย รวมถึงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ที่เป็นความเสี่ยงต่อตัวผู้ป่วยและต่อบุคคลอื่น ปัญหาเด็กไม่ไปโรงเรียน ซึ่งต้องการการดูแลแบบเร่งด่วน แบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยในเฉพาะสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอายุไม่เกิน15 ปี ไว้รองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ไม่หยุดยั้งในการพัฒนา และมีความยินดีที่จะเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่ทำงานด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน โดยการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาดูงาน เพื่อให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้เห็นต้นแบบ กระบวนการทำงานและบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมทุกมิติ ตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็นมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายการศึกษาดูงาน


 • บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ผู้ที่ทำงานดูแลเด็กพิเศษจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โปรแกรมศึกษาดูงานที่รพ.มีให้บริการ

การศึกษาดูงานกระบวนการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึมอายุไม่เกิน 15 ปี

การศึกษาดูงานที่กระบวนการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิซึมอายุมากกว่า 15 ปี

ศึกษาดูงานกระบวนการรักษาผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ศึกษาดูงานเฉพาะวิชาชีพ


ขั้นตอนขอติดต่อศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม

 1. แจ้งความประสงค์ศึกษาดูงานล่วงหน้า 90 วันทำการ ที่ กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
  เบอร์ติดต่อ 72106
  Email: [email protected]
 2. ระบุรายละเอียดของการศึกษาดูงาน ดังนี้
  • หน่วยงานของท่าน และจำนวนผู้ศึกษาดูงาน
  • โปรแกรมศึกษาดูงานของรพ.ที่ท่านเลือก
  • วันและเวลาที่สะดวกในการศึกษาดูงาน
  • ข้อมูลติดต่อกลับของท่าน (ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ และอีเมล)

ทางกลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์จะติดต่อกลับและแจ้งยืนยันการเข้าศึกษาดูงานทางอีเมล

 • ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
 • ข้อควรปฏิบัติในการศึกษาดูงาน

ส่งหนังสือราชการ จากหน่วยงานของท่าน ถึงรพ.

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ

ในวันศึกษาดูงาน

 • ศึกษาดูงานตามโปรแกรมที่เลือก
 • ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จรับเงินได้ที่กลุ่มงานการเงิน บัญชีและประกันสุขภาพ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 2
 • กรณีฝึกปฏิบัติงาน
  • รายงานตัวเข้าฝึกปฏิบัติงาน ที่ กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
  • เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ให้เห็นหน้าชัดเจน) เพื่อทำบัตรประจำตัว
 • การชำระค่าธรรมเนียม ให้ชำระก่อนสิ้นสุดกำหนดการฝึกปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน

หน่วยงาน 1-5 คน อัตราเหมาจ่าย 6-10 คนอัตราเหมาจ่าย 11-20 คนอัตราเหมาจ่าย 21 คนขึ้นไป
(บาท/ต่อคน)
ฝึกปฏิบัติงาน
(บาท/คน/สัปดาห์)
ครั่งวัน 1 วัน ครึ่งวัน 1 วัน ครึ่งวัน 1 วัน ครึ่งวัน 1 วัน ก่อนปริญญา หลังปริญญา
หน่วยงานภาครัฐและองค์การกุศล 500 1,000 1,000 2,000 2,000 4,000 100 200 100 300
หน่วยงานเอกชน 1,000 2,000 2,000 4,000 4,000 8,000 200 400 200 500
ต่างประเทศกลุ่มที่ 1* 1,500 2,500 3,000 5,500 6,000 10,000 300 500 500 1,000
ต่างประเทศกลุ่มที่ 2* 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 12,000 400 600 1,000 2,000
 
* กลุ่มที่ 1 หมายถึง ประเทศ จีน อินเดีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเชีย อินโดนีเซีย เป็นต้น
** กลุ่มที่ 2 หมายถึงประเทศ  ญี่ปุ่น สิงค์โปร เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแถบยุโรปเป็นต้น

 

ค่าวิทยากรบรรยายในการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน

วิทยากร ค่าวิทยากร
-ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 300 บาท/ชั่วโมง
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 600 บาท/ชั่วโมง
-ชาวต่างชาติ 1,000 บาท/ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามการชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ที่
กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
โทร : 02-3805601-3,02-3805605-6 ต่อ 72106
โทรสาร : 02-3941845


 • ไม่มีข้อมูล