วิสัยทัศน์, พันธกิจ




เป็นองค์กรเชี่ยวชาญออทิซึมอันดับหนึ่งของประเทศ

และผู้นำบริการด้านสมาธิสั้นครบวงจร


พันธกิจ

 • ให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสูง (3S)
 • พัฒนาบริการ วิชาการ และบุคลากรด้านออทิซึมสู่ความเป็นเลิศ ระดับประเทศ และการบริการผู้ป่วยสมาธิสั้นอย่างครบวงจร
 • ผลิตและพัฒนาแพทย์ และสหวิชาชีพเฉพาะทางสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพ
 • สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ค่านิยมหน่วยงาน Core Value

YOUNG MIND
มุ่งมั่นด้วยพลัง
CREATIVITY & COLLABORATION
สร้างสรรค์ร่วมมือ
ALTRULISM
ยึดถือประโยชน์ผู้อื่น
PROFESSIONAL
หยัดยืนอย่างมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์

 • พัฒนาระบบบริการ

  พัฒนาระบบบริการด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสูง (3S) ให้มีคุณภาพ
 • พัฒนาวิชาการและบุคลากร

  พัฒนาวิชาการและบุคลากรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านออทิซึมในระดับประเทศ
 • พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

  พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น
 • ผลิต และพัฒนาแพทย์ และสหวิชาชีพ

  ผลิต และพัฒนาแพทย์ และสหวิชาชีพ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพ
 • พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ

  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล

เข็มมุ่ง

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล

พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์สู่การเป็น Smart Hospital

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยออทิสติก

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยออทิสติก 0-6 ปี โดยมุ่งเน้นการประเมิน และการดูแลผู้ป่วย ตามแนวทางการรักษา (Care Map) เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น

สร้างเสริมวัฒนธรรม

สร้างเสริมวัฒนธรรม ความปลอดภัย ทั้งผู้ป่วย และบุคลากร (2P Safety)